Ινδονησία: Πλημμυρικό ρύζι

Το paraquat επιτρέπει την φύτευση ρυζιού σε υφιστάμενες μη παραγωγικές εκτάσεις και μειώνει το χρόνο μεταξύ των κύκλων σοδειάς ρυζιού στην Ινδονησία. Ο πληθυσμός της Ινδονησίας αυξάνεται με ρυθμό 2% ανά έτος και η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να πετύχει την αυτάρκεια σε ρύζι για τη διατροφή του πληθυσμού. Ελπίζουν να  το πετύχουν με την εισαγωγή των υφιστάμενων μη παραγωγικών εκτάσεων (π.χ., παλλιροϊκές εκτάσεις του Καλιμαντάν) στην καλλιέργεια και με την αύξηση του αριθμού καλλιεργειών ρυζιού που αναπτύσσονται κάθε χρόνο.

Planting riceParaquat - Αύξηση της καλλιεργήσιμης έκτασης

Σήμερα υπάρχουν 1 εκατομμύριο εκτάρια παλιρροϊκού ρυζιού στο Καλιμαντάν, αλλά η δυνατότητα είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια εκτάρια. Το 60% περίπου αυτών των εκτάσεων επηρεάζεται από τις παλίρροιες. Η πλημμύρα προκαλείται όταν η εισερχομένη παλίρροια σχηματίζει φράγμα για τα ποτάμια που εκρέουν στη θάλασσα, η οποία μετά πλημμυρίζει τις εκτάσεις με φρέσκο αλλά κάπως υφάλμυρο νερό. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει ένα υπόστρωμα από σιδηροπυρίτες, και ενώ μπορεί να γίνει καλλιέργεια λευκού ρυζιού στα εδάφη αυτά  υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους. Η χειρωνακτική προετοιμασία των ορυζώνων δεν είναι μόνο πολύ κουραστική, αλλά αποτελεί επίσης βασική αιτία διάβρωσης του εδάφους. Αντίθετα, η ανάπτυξη συστημάτων χωρίς άροση

Ορισμός

Γνωστή επίσης ως άροση συντήρησης ή μηδενική άροση, αποτελεί τρόπο ανάπτυξης καλλιεργειών από χρόνο σε χρόνο χωρίς παρενόχληση του εδάφους μέσω άροσης, δηλ., καλλιέργεια εδάφους συνήθως με μηχανήματα συρόμενα από το τρακτέρ.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.no-till.com Μια πύλη για διαδυκτιακή ενημέρωση σχετικά με την γεωρία χωρίς άροση.
ς έχει μειώσει αυτή τη διάβρωση.
Το paraquat αποτελεί βασικό συστατικό του αναπτυσσόμενου συστήματος παλιρροϊκού ρυζιού επειδή είναι το μόνο ζιζανιοκτόνο που μπορεί να παρέχει ταχύτατο έλεγχο ζιζανίων, ακόμα και όταν η έκταση πλημμυρίζει δυο φορές την ημέρα. Το paraquat είναι ταχείας δράσης, επιτρέποντας την έγκαιρη προετοιμασία της γης, και είναι σταθερό σε βροχόπτωση εντός 15-30 λεπτών, επιτρέποντας την εφαρμογή μεταξύ παλιρροιών. Η κατάλυση από ζιζάνια είναι κατά κανόνα πολύ υψηλή στα παλλιροϊκά έλη και μόνο μικρές εκτάσεις (0,5 εκταρίου) μπορούν να καλλιεργούνται αν χρησιμοποιείται μόνο χειρωνακτική εργασία. Ωστόσο, με τον ερχομό ενός συστήματος βασισμένου στο paraquat μια οικογένεια μπορεί να καταφέρει μέχρι και 1,5 - 2 εκτάρια γης. Τα αειφόρα οφέλη αυτού του συστήματος με βάση το paraquat είναι:
  • ελάττωση διάβρωσης του εδάφους που επιτρέπει παραγωγή ρυζιού στα δύσκολα αυτά εδάφη για πολλά χρόνια ακόμα.
  • δυνατότητα στις αγροτικές οικογένειες να καλλιεργούν περισσότερη έκταση, μεγιστοποιώντας την παραγωγή και το εισόδημα τους
  • Η ποιότητα ζωής για τις αγροτικές οικογένειες παλιρροϊκών περιοχών βελτιώνεται μέσω της μείωσης του μόχθου και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος.
Tide levels greatly affect the area of productive land

Paraquat - Αύξηση του αριθμού καλλιεργειών

Η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί τον κυρίαρχο οικονομικό κλάδο στην Ινδονησία και η εξασφάλιση τροφής αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν ακόμα σημαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγής ρυζιού και αυτό αποτελεί κυρίαρχο στόχο της κυβέρνησης για την επόμενη δεκαετία. Στις αρδευόμενες εκτάσεις είναι σύνηθες να καλλιεργούνται τουλάχιστον δυο σοδειές μεταφυτευμένου ρυζιού κάθε χρόνο με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας. Σε μερικά χρόνια  όπου η άρδευση είναι επαρκής όλο το χρόνο υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και τρίτης καλλιέργειας ρυζιού αλλά στις περισσότερες περιοχές, εξαιτίας έλλειψης νερού, μπορεί να παραχθεί μόνο μια μικρή ποσότητα αραβόσιτου ή σόγιας. Ωστόσο, πιστεύεται τώρα ότι μπορεί να παραχθούν τρεις καλλιέργειες ρυζιού αν η τρίτη σοδειά γίνει με απευθείας σπορά παρά με μεταφύτευση. Με τη χρήση αυτής της τεχνικής, η σοδειά μπορεί να σπαρθεί νωρίτερα και άρα θα υπάρχει μεγαλύτερη περίοδος παραγωγής για την παροχή μιας καλής συγκομιδής. Το paraquat αποτελεί βασικό συστατικό του συστήματος αυτού. Η ταχύτατη δράση του επιτρέπει την ταχεία εναλλαγή μεταξύ καλλιεργειών. Για να πετύχει η καλλιέργεια με απευθείας σπορά είναι ζωτικό να υπάρχει μια ελάχιστη καθυστέρηση μεταξύ συγκομιδής και καλλιέργειας και σποράς του νέου σπόρου. Τα φυντάνια ρυζιού είναι ευαίσθητα στον ανταγωνισμό των ζιζανίων και άρα το paraquat παίζει σημαντικό ρόλο για την προετοιμασία φυτοστρώματος ελάχιστης άροσης. Με το paraquat τα ζιζάνια εξολοθρεύονται γρήγορα και επιτρέπουν την έγκαιρη προετοιμασία και σπορά, και τα φυντάνια μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς ανταγωνισμό από τα ζιζάνια. Τα αειφόρα οφέλη αυτού του συστήματος με βάση το paraquat είναι:
  • δεν σπαταλώνται τα σπάνια αποθέματα νερού, αλλά αξιοποιούνται πλήρως για τη γεωργική παραγωγή
  • αυξάνεται η παραγωγή ρυζιού για να θρέψει τον ταχύτατα αυξανόμενο πληθυσμό